เทศบาลเมืองพะเยา

📒 ข่าวกิจกรรม
📝 ข่าวประชาสัมพันธ์

👉 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพะเยา ประกาศปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน 1 วัน ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากการปรับปรุงระบบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ซึ่งอยู่ในการทดลองระบบ

👉 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. กำหนดการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ (ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ) พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ในเวลาราชการ) ให้กับผู้มีชื่

👉 ปราบยุงลาย📒 จดหมายข่าว

📒 ข้อมูลการท่องเที่ยว