ชื่อ - สกุล :นางสาวสมควร โฉมอุดม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
หน้าที่หลัก :นักบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองวิชาการและแผนงาน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน