ชื่อ - สกุล :นายกิ่ง บุญเจริญ
ตำแหน่ง :รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :