ชื่อ - สกุล :นางเนตรชนก วงศ์ใหญ่
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุข
หน้าที่ในกลุ่ม :