ชื่อ - สกุล :นายพงษ์กาวิน สุทธิภักดิ
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ป้องกัน
หน้าที่หลัก :งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :