วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนางจันทร์พิณ สุขจริง รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาเป็นประธานเปิดนิทรรศการ “Strong Kids ยอดนักสู้ ภูกามยาว” โครงการสร้างสรรค์สื่อรณรงค์โภชนาการสมวัยในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการ “อย่าปล่อย ให้เด็กอ้วน” (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและ ผลไม้) โดยมีการมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนและผู้ปกครองกระตุ้นการเกิดการเรียนรู้ การปลูกฝังให้เด็กเกิดความรู้และเข้าใจในเรื่องโภชนาการ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ณ โรงเรียนเทศบาล 4 ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล

 

 

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนางจันทร์พิณ สุขจริง รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาเป็นประธานเปิดนิทรรศการ “Strong Kids ยอดนักสู้ ภูกามยาว” โครงการสร้างสรรค์สื่อรณรงค์โภชนาการสมวัยในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการ “อย่าปล่อย ให้เด็กอ้วน” (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและ ผลไม้) โดยมีการมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนและผู้ปกครองกระตุ้นการเกิดการเรียนรู้ การปลูกฝังให้เด็กเกิดความรู้และเข้าใจในเรื่องโภชนาการ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ณ โรงเรียนเทศบาล 4 ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล