วันที่ 14 กันยายน 2561 นางสาวจุฬาสินี โรจคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เข้าเยี่ยมชมและพบปะ พี่น้องชุมชนวัดบุญยืน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน “โครงการส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า” ณ ศาลาการเปรียญวัดบุญยืน

 

วันที่ 14 กันยายน 2561 นางสาวจุฬาสินี โรจคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เข้าเยี่ยมชมและพบปะ พี่น้องชุมชนวัดบุญยืน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน “โครงการส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า” ณ ศาลาการเปรียญวัดบุญยืน