วิสัยทัศน์

" เทศบาลยุคใหม่  ร่วมใจพัฒนา  เศรษฐกิจก้าวหน้า  พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"

ยุทธศาสตร์และการพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา

1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

    1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว  และการลงทุน

     1.2 การพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร

     1.3  พัฒนา  สนับสนุนและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

     1.4  การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ

2. ด้านการพัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม

    2.1  การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    2.2  การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

    2.3  การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้  องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

     2.4  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ  เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น

     2.5  การส่งเสริมและแก้ไขปัญาทางสังคม

     2.6  การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข

     2.7  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดการสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง

3.  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     3.1  การอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิต

     3.2  การพัฒนาศักยภาพชุมชน  เพื่อการจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.  ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย

    4.1  ปกป้อง  และเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์

    4.2  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

    4.3  การพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    4.4  การเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ

    4.5  การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน

5.  ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

   5.1  การบริหารจัดการองค์กร  ตามหลัก  ธรรมาภิบาล

   5.2  การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาชน

   5.3  การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร  และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

   5.4  ส่งเสริมสนับสนุน  สร้างเวทีเรียนรู้  และการพัฒนาศักยภาพของเทศบาลเมืองพะเยา